อนุบาลนานาชาติตากสิน ฝึกทักษะเด็ก ที่โลกยุคใหม่ต้องการ

อนุบาลนานาชาติตากสินแกลง  โรงเรียนแห่งใหม่ของอำเภอแกลง
ที่เปิดวิสัยทัศน์ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบอนุบาลคละชั้น ที่ตั้งใจสร้างการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ผ่านพื้นที่กิจกรรมวิถีชีวิตไทยนานาชาติผสมผสาน เน้นการเรียนรู้ แบบ Active Learning

เด็ก ๆ เรียนรู้และฝึกทักษะชีวิต ผ่านการงานในชีวิตประจำวัน เช่น
งานบ้าน  งานครัว การทำอาหารไทยและนานาชาติ  งานสวน พืชผักกินใบที่ปลูกง่ายใช้พื้นนี้น้อย ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ธรรมชาติตามฤดูกาล  เพื่อแบบฝึกภาษาผ่านปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกฤดูกาล  เด็ก ๆ ได้ลงมือทำจริง สัมผัส ทดลอง ประลอง ค้นหา และลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง

เรียนภาษาสนุกกับธรรมชาติฤดูกาล

งานสวน ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโลกความจริงเชื่อมโลกแห่งจินตนาการ ให้ได้สัมผัสฤดูกาลที่แตกต่าง แต่ดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ  ก่อนที่พืชผักจะเจริญเติบโต เราต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง ฤดูกาลต่างๆ เหมาะช่วงไหนๆ ของการเติบโต  พืชผัก ดิน น้ำ แสงแดด สายลม สายฝน และแมลง ทุก ๆ เรื่องล้วนแต่สอดแทรก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ฯลฯ

ครูแนท กิ่งกาญจน์ เวชทรัพย์ และ ครูแป้ง สุมัทนา ปานพุก เล่าด้วยความซาบซึ้งใจถึงการนำเรื่องราวของธรรมชาติ เป็นตำราการเรียนที่เชื่อมโยงให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลายวิชา ไปพร้อม ๆ กับการฝึกทักษะชีวิตและทักษะภาษาให้กับเด็กได้อย่างเป็นธรรมชาติ

“ธรรมชาติเป็นห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่ เราได้ฝึกมองเด็กเรียนรู้ที่ละเอียด พาเด็กไปให้ถึงการรู้จักธรรมชาติซึ่งเป็นต้นกำเนิดสิ่งต่าง ๆ ที่แท้จริง ครูทุกคนได้มาร่วมกันกำหนดจุดประสงค์อย่างชัดเจน ออกแบบแผนการเรียนรู้ไปถึงประโยชน์และคุณค่า ว่าสิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับรู้ เรียนรู้คือสิ่งใด …”

ครูกิ่งกาญจน์ เล่าถึงความรู้สึกในความยาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ว่า ยากแต่สนุก เพราะการคิดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้สนุก ดึงดูด เปิดหัวใจของเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ธรรมชาติฤดูกาล และการเรียนรู้สิ่งที่เป็นความจริงของชีวิต กับทำหน้าที่ได้อย่างงดงาม

ครูเล่าต่อว่า การออกแบบแผนการเรียนรู้นั้น ครูจะนึกถึงจุดประสงค์อันเป็นหัวใจ โดยมีฐานคิดผ่านการบูรณาการวิชาต่าง ๆ ของวัยอนุบาล เด็ก ๆ ได้ลงมือทำ สัมผัสด้วยตนเองรับประสบการณ์ตรง เพราะวัยของเด็กต้องเล่น เล่นในธรรมชาติ แต่ครูต้องพาให้ เด็กจะได้รู้มากขึ้นแต่สมวัยของเด็ก”

ครูแนท เล่าด้วยความซาบซึ้งว่าวิชาบูรณาการใช้ธรรมชาติเป็นครู โดยเราต้องไว้วางใจในศักยภาพที่เด็กมีอยู่ในตัวเอง

“เชื่อว่าเด็กทำได้ ไม่สอนแต่ ให้เด็กได้ลงมือทำ ครูร่วมกันจัดพื้นที่เรียนรู้ (Learning Space ) กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นการฝึกทักษะ
จัดอุปกรณ์ของจริง สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวย มีคำถามและโจทย์ที่ ดึงดูดความสนใจ ท้าทายให้เกิดการทดลองทำ เด็กๆมือทำด้วยความตั้งใจ เราเห็นว่าเด็กมีความเพียร” ครูแป้ง กล่าว

006 อนุบาลนานาชาติตากสิน

แมลง แปลงผัก ฝึกหัวใจนักอนุรักษ์จิ๋ว

พื้นที่แปลงผัก และ ห้องเรียนงานครัว งานลงมือทำปลุกชีวิตการเรียนรู้ ครูแคท เล่าว่า วัยอนุบาลสามารถสังเกตได้จากสีหน้า แววตา และท่าทางของเด็ก ๆ  จะสังเกตมองเห็นได้ชัดเจน แววตาที่มุ่งมั่น จดจ่อ สนใจใคร่รู้ ท่าทางการเข้าไปสังเกต สัมผัส สำรวจ ลองทำ ลองผิดลองถูก ประลองความสามารถซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำได้ จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายของตนเองได้

เจ้าตั๊กแตนตำข้าว แมลงเต่าทอง ลูกกบ กลายเป็นจุดสนใจ เปิดหัวใจการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี  เด็ก ๆ สนใจการกินอยู่ และใช้ชีวิตของสัตว์ เปรียบเทียบชีวิตของเรากับสิ่งต่าง ๆ จนเกิดความรู้สึก รักษ์สัตว์ สงสาร เห็นความสำคัญของอาหาร  ได้รู้จักสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่ง  เช่น อาหารของตั๊กแตน มาจากไหน แมลงเต่าทองมากินอะไร  ผีเสื้อดูน้ำค้างที่เกาะอยู่ที่ใบหญ้า  ฯลฯ

007 อนุบาลนานาชาติตากสิน

พื้นที่เรียนรู้แบบเปิด ฝึกทักษะชีวิต สร้างพลังความใฝ่รู้

คุณครูเล่าต่อด้วยความภาคภูมิใจว่า เด็กๆพบความสนุกเมื่อได้พบเรื่องราวใหม่ ๆ จากการลงมือทำ ตาสัมผัส ใจรับรู้ ด้วยประสบการณ์ตรง ทำให้เด็ก ประทับใจ เกิดการพูดคุยสนทนาฝึกทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ครูได้จับอาการการเรียนรู้ ภาษา ความสนใจ ความก้าวหน้าในการใฝ่รู้

แม่ครูปฐมวัยจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการตามวัยของเด็กวัยนี้ และมีสายตาสังเกตอย่างลึกซึ้ง จึงจะมองเห็นอาการเรียนรู้ของเด็กที่เกิดขึ้นขณะที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติตรงหน้า ฟังความคิดของเด็กผ่านถ้อยคำที่เขาเอ่ยออกมา แล้วตั้งคำถามชวนคิดชวนคุยให้เด็กได้ต่อยอดความคิด จากความรู้เดิมไปสู่การสืบค้น ลงมือทำ ทำแล้วทำเล่า จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่จะฝังแน่นอยู่ในตัวเด็กไม่รู้ลืม

…เพราะการเรียนรู้ของเด็กนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา  ทักษะที่เกิดจากการลงมือทำ ก้าวสำคัญสู่การฝึกสมรรถนะทางการเรียนรู้ที่โลกยุคใหม่ต้องการ

Arrow