ชุดสื่อวิดิทัศน์การศึกษาองค์รวมรวบรวมองค์ความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย
เพื่อครูและพ่อแม่ผู้ปกครองได้นำไปใช้ได้จริง และชุดสื่อแรงบันดาลใจการศึกษาองค์รวม
ถอดประสบการณ์ มุมมองจากชีวิตครูเพื่อเข้าถึงคุณคาแท้ของครูหัวใจใหม่

วีดิทัศน์สั้น

ชุด 10 ขั้นตอน ครูปฐมวัยหัวใจใหม่
(คลิปสั้น 1-2)

ชุดแรงบันดาลใจการศึกษาองค์รวม
(Inspire 1-5)

Workshop : Holistic Teacher

ชุด VDO How to องค์ความรู้

Arrow