โครงการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างองค์รวม (ครูหัวใจใหม่)

Holistic Learning Creative Media and Content

วัตถุประสงค์โครงการ

คณะทำงาน

โดย : กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้ผลิต : สถาบันอาศรมศิลป์

ภาคีเครือข่าย

มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

อนุบาลบ้านรัก

สำนักพิมพ์สานอักษร

วัตถุประสงค์โครงการ

คณะทำงาน

โดย : กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้ผลิต : สถาบันอาศรมศิลป

ภาคีเครือข่าย

มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

อนุบาลบ้านรัก

สำนักพิมพ์สานอักษร

Arrow